Rol advocaat bij politieverhoor

De advocaat heeft (tijdens het politieverhoor) maar een belang: dat van de verdachte. In de fase waarin de politieverhoren plaatsvinden, spelen verschillende belangen een rol van betekenis. Het belang van de waarheidsvinding kan botsen met
gerechtvaardigde belangen van de verdachte. Belangen van slachtoffers, nabestaanden, getuigen etc. kunnen invloed hebben op de wijze waarop de opsporing wordt ingericht. De advocaat dient zijn ogen niet te sluiten voor die belangen, maar dient zich te allen tijde te realiseren dat hij slechts één belang te behartigen heeft, en dat is het belang van zijn cliënt (de verdachte). De advocaat is procesbewaker, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn
cliënt.

Eerlijk verloop politieverhoor

De advocaat verleent rechtsbijstand tijdens het verhoor en ziet er op toe dat het verhoor eerlijk verloopt. Van de advocaat die voorafgaand aan en / of tijdens het politieverhoor rechtsbijstand verleend, mag worden verlangd dat hij al het mogelijke doet ter behartiging van de belangen van zijn cliënt. Dit houdt in dat de advocaat zal ingrijpen, opmerkingen zal maken, of verzoeken zal doen, wanneer hij daartoe aanleiding ziet.

Terughoudend, maar niet passief

Omdat tijdens het (politie)verhoor het belang van de waarheidsvinding richtinggevend is, dient de advocaat zich – volgens de voor hem geldende gedragsregels – in beginsel wel terughoudend maar niet passief op te stellen. In het belang van de verdachte zal de advocaat zo nodig een actieve verdediging te voeren. Dit betekent onder andere dat hij in de verhoorruimte plaats neemt naast zijn cliënt en dat hij gehouden is in te grijpen wanneer tijdens het verhoor van de verdachte wordt gehandeld in strijd met het pressieverbod of wanneer die situatie dreigt. De advocaat zal voorts in te grijpen wanneer hij daartoe een andere gegronde reden aanwezig acht. Zo nodig adviseert hij zijn cliënt tijdens het verhoor. Hij kan tussentijds aan de verhoorder(s) vragen om het politieverhoor te onderbreken voor een vertrouwelijk gesprek met zijn cliënt of voor het nemen van rust (‘time out’). Verder kan de advocaat tijdens het verhoor zelf vragen stellen en opmerkingen maken.

Zwijgrecht

De advocaat zal er in het bijzonder op toe dat het recht van de verdachte om zichzelf niet te belasten en de keuzevrijheid van de verdachte om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen, worden geëerbiedigd. De advocaat houdt tijdens het verhoor steeds in de gaten of zijn cliënt juist wordt behandeld en of het verhoor volgens de regels verloopt. Wanneer de advocaat constateert dat er zich een onregelmatigheid voordoet, maakt hij daar zo nodig melding van. De advocaat kan bijvoorbeeld aan de verhorende ambtenaar voorstellen dat de vraag anders wordt geformuleerd en/of zijn cliënt adviseren niet te antwoorden.. De advocaat ziet er op toe dat het proces-verbaal van het verhoor overeenstemt met dat wat er verklaard is.

Bron: Protocol raadsman bij politieverhoor

< Terug naar Meer informatie
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden